پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی و امداد حوادث آب و فاضلاب (122) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی و امداد حوادث آب و فاضلاب (122)

آخرین بروز رسانی: شنبه 13 دى 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز414/415041399/10/131399/10/131399/10/161399/10/271399/10/29مناقصه500 000ريالروزنامه خبرجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
13573441634
نویسنده: 
ندا فرجی