واگذاري عمليات پي گيري و وصول مطالبات *** ((( شيراز))) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

واگذاري عمليات پي گيري و وصول مطالبات *** ((( شيراز)))

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
***
بنام خدا
آگهي مناقصه عمومي به شماره 32762 /270 مورخ 26/08/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاری عملیات پي گيري و وصول مطالبات خود به شرکتها یا پیمانکاران دارای سابقه کار به شرح زيراقدام نمايد:

1- محل اجرا : محدوده مناطق 2 و 4 شرکت آبفا شیراز

2 مدت اجرا: 12 (دوازده ) ماه

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :شيراز- ساحلي شرقي حد فاصل پل حر و هجرت اداره مرکزي اتاق شماره 124 ( دبير خانه شرکت ) .

4 برآورد اوليه : ندارد.

5 تاريخ نهائي اخذ اسناد مناقصه : 4/9/88

6 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 14/9/88

7-كميسيون بازگشايي پاكات : 16/9/88

8-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 112.000.000 ريال.

10- قيمت اسناد : 150.000( ريال )

11-نوع تضمين شركت در مناقصه: چك بانكي- چك تضمين شده-ضمانت نامه بانكي- واريز به حساب سيبا شماره 0105578944006 بانك ملي شعبه مركزي شيراز به نام شركت آب و فاضلاب شيراز

12 شركت الزامي به قبول هيچ يك از پيشنهادات ، از جمله پيشنهاد با كمترين قيمت را ندارد.

13 - حق الدرج دو نوبت آگهي در روز نامه خبر بعهده برنده مناقصه ميباشد.

14- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

* وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه http://iets.mporg.ir ، www.abfa-shiraz.com ، www.tender.nww.co.ir مي باشد.

شرکتها و پیمانکارانی که دارای برگ تشخيص صلاحیت از اداره كار و امور اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه بوده و مايل به شركت در مناقصه مذکور مي باشند، مي توانند با اعلام آمادگي كتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

v با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود , تحویل نمایند .

http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز


شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز32762/270 1388/09/161388/08/281388/09/041388/09/141388/09/04مناقصهجاری0105578944006 امور پیمانکاری