نشت يابي و كاهش تلفات فيزيكي قسمتي از شبكه توزيع آب شرب **(( شيراز)) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

نشت يابي و كاهش تلفات فيزيكي قسمتي از شبكه توزيع آب شرب **(( شيراز))

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
**
بنام خدا
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مشاور جهت نشت يابي و كاهش تلفات فيزيكي قسمتي از شبكه توزيع آب شرب شيراز به شماره 34064/270 مورخ 08/09/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد نسبت به واگذاري انجام بخشي از مطالعات آب به حساب نيامده به مشاورين واجد شرايط اقدام نمايد:

1- شرح مختصر طرح : انجام خدمات مشاوره براي مطالعه ، كنترل و تعيين تلفات فيزيكي به وسيله دستگاههاي پيشرفته نشت يابي در بخشي از شبكه توزيع آب مشروب شهر شيراز به طول 500 Km

2- محل اجراي طرح : شهر شيراز

3- مدت اجراي طرح : 6 ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد

4- شرايط شركتهاي متقاضي :

-داشتن تجهيزات ، امكانات و نيروي متخصص لازم

- داشتن تجربه كافي در زمينه هاي مرتبط با طرح

- داشتن حسن سابقه در انجام كارهاي قبلي مرتبط با طرح

- داشتن رتبه بندي از سازمان مديريت در رشته تأسيسات آب و فاضلاب در پايه 3 و بالاتر

5- محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات : شيراز – پل حر – خيابان ساحلي شرقي – شركت آب و فاضلاب شيراز – اتاق شماره 124 (دبيرخانه )

6- برآورد اوليه : ندارد

7- تاريخ نهايي اخذ اسناد ارزيابي : 16/09/88

8- تاريخ نهايي قبول پيشنهادات : 30/09/88

9- تاريخ بازگشايي پاكات : 01/10/88

به پيشنهاد هاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10-قيمت اسناد : 50.000

11 - حق الدرج دو نوبت آگهي در روزنامه خبر و يك نوبت در روزنامه كيهان به عهده برنده مناقصه ميباشد .

12-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

13- بودجه از محل اعتبارات عمراني مي باشد .

شركتهاي مشاوره اي واجد شرايط كه مايل به شركت در مناقصه مي باشند ، مي توانند با علام آمادگي كتبي نسبت به دريافت اسناد ارزيابي اقدام نمايند .

*وب سايت جهت بازبينی آگهی مناقصه http://iets.mporg.ir portal.abfa-shiraz.ir http://،http:// tender.nww.co.ir می باشد.

*با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کليه شرکت کنندگان در مناقصه می بايست در پايگاه مذکوربه آدرس ذيل ثبت نام و کد کاربری دريافت نماِيندو همرا با پاکات پيشنهاد خود کد کاربری را تحويل نمايد. http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز34064/2701388/09/101388/09/011388/09/161388/09/301388/10/01ارزیابی کیفیعمرانی- امور مشاوره