مزايده فروش 5 دستگاه خودرو | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

مزايده فروش 5 دستگاه خودرو

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
بنام خدا
آگهي مزايده عمومي به شماره 33149/270 مورخ 30/08/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظردارد نسبت به فروش 5 دستگاه خودرو با مشخصات زير از طریق مزایده عمومی اقدام نمايد:

1- موضوع مزايده : فروش 5 دستگاه انواع خودرو شامل ، كاروان نیسان دو کابین مزدا دو کابین

2- محل تحويل : شيراز

3 مدت تحويل :15 روز

4 محل اخذ اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات : شيراز-خيابان ساحلي شرقي-حد وفاصل پل حر و پل هجرت اتاق شماره 124 ( دبير خانه شرکت )تلفن 8-2281156-0711

5 برآورد اوليه : ندارد

6 تاريخ نهائي اخذ اسناد مزايده : 12/09/88

7 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 22/09/88

8-كميسيون بازگشايي پاكات مزايده : 23/09/88

9- مبلغ اسناد : 50.000 ريال

10-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مزايده واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11- مبلغ تضمين شركت در مزايده : جهت هر يك از خودروهاي مزدا و نيسان دو كابين مبلغ 4000.000 ريال و كاروان مبلغ 6.500.000 ريال مي باشد .

12-نوع تضمين شركت در مزايده: چك بانكي- چك تضمين شده-ضمانت نامه بانكي- واريز به حساب سيبا شماره 0105578944006 بانك ملي شعبه مركزي شيراز به نام شركت آب و فاضلاب شيراز

13 شرکت ملزم به پذيرش هيچ يك از پيشنهادهايي كه دريافت مي كند از جمله پيشنهاد با بالاترين مبلغ نيست .

14 - حق الدرج آگهي در روز نامه خبرجنوب در دو نوبت و روزنامه ایران يك نوبت بعهده برنده مزايده مي باشد.

15- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده است

متقاضياني كه مايل به شركت در مزايده مي باشند، مي توانند با اعلام آمادگي كتبي نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز33149/2701388/09/231388/09/041388/09/121388/09/221388/09/12مزایدهجاری- سایر امور