قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین در محدوده ی شهر صدرا (حوزه عملیاتی شرکت آب و فاضلاب شیراز) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

قرائت کنتور و توزیع قبوض ، پیگیری و وصول مطالبات ، تست و تعویض کنتورهای خراب مشترکین در محدوده ی شهر صدرا (حوزه عملیاتی شرکت آب و فاضلاب شیراز)

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 27 مهر 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز29583/413 1399/07/271399/07/271399/08/031399/08/171399/08/18مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
17.646.411.720
نویسنده: 
ندا فرجی