عملیات اسکن پرونده های مشترکین منطقه یک و دو آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات اسکن پرونده های مشترکین منطقه یک و دو آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 14 تير 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز12030/413 1399/04/141399/04/141399/04/181399/04/291399/04/30مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی