عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز ، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه چهار | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز ، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در محدوده منطقه چهار

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 26 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز23679/413 1399/06/251399/06/251399/06/301399/07/151399/07/16مناقصه1 000 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
29238390137
نویسنده: 
ندا فرجی