عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز ، جابجايي كنتور و اجراي شبكه آب در منطقه شهر صدرا ( محدوده عملیاتی شركت آب و فاضلاب شيراز) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز ، جابجايي كنتور و اجراي شبكه آب در منطقه شهر صدرا ( محدوده عملیاتی شركت آب و فاضلاب شيراز)

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 26 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز23672/4141399/06/251399/06/251399/06/301399/07/141399/07/15مناقصه1 000 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
15080369002
نویسنده: 
ندا فرجی