عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز، جابجايي كنتور و اجراي شبكه در محدوده منطقه يك شركت آب و فاضلاب شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز، جابجايي كنتور و اجراي شبكه در محدوده منطقه يك شركت آب و فاضلاب شيراز

آخرین بروز رسانی: شنبه 19 مهر 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز21399/4131399/07/201399/07/201399/07/241399/08/101399/08/11مناقصهروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
31755784715
نویسنده: 
ندا فرجی