عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز، جابجايي كنتور و اجراي شبكه در محدوده منطقه يك شركت آب و فاضلاب شيراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عمليات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قديمي و غير مجاز، جابجايي كنتور و اجراي شبكه در محدوده منطقه يك شركت آب و فاضلاب شيراز

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 12 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز21399/413 1399/06/121399/06/121399/06/171399/07/011399/07/02مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
31755784715
نویسنده: 
ندا فرجی