خرید2000 متر کابل تخت روکش لاستیکی ***((( شيراز))) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید2000 متر کابل تخت روکش لاستیکی ***((( شيراز)))

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
***
بنام خدا
آگهي مناقصه عمومي به شماره 36281/270 مورخ24/9/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي خرید2000 متر کابل تخت روکش لاستیکی شرح زير به شركت های واجد شرايط واگذار نمايد:

1- محل تحویل : محل مورد نظر کارفرما در شهر شیراز

2 مدت تحویل : 2 ماه

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :شيراز-پل حر- خيابان ساحلي شرقي -اداره مرکزي اتاق شماره 123 ( دبير خانه شرکت ) .

4 برآورد اوليه :ندارد

5-بودجه از محل اعتبارات جاري می باشد.

6 تاريخ نهائي اخذ اسناد مناقصه : 02/10/88

7 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 13/ 10/88

8- كميسيون بازگشايي پاكات : 14/10/88

9-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000 000 27ريال.

11- قيمت اسناد : 200000 ( ريال )

12-نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي- واريز به حساب شماره 0105578944006 سیبا بانك ملی شعبه مركزي شيراز به نام شركت آب و فاضلاب شيراز- اوراق مشارکت مصوب 1376

13– شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

14 - حق الدرج يك نوبت آگهي در روز نامه خبر و يک نوبت در روزنامه کیهان بعهده برنده مناقصه ميباشد .

15-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

*وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-shiraz.com , http://iets.mporg.ir , www.tender.co.ir می باشد.

شرکتها ميتوانند با اعلام آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

* با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند.

http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز36281/2701388/09/281388/09/281388/10/021388/10/131388/10/14مناقصهعمرانی0105578944006 امور خرید کالا