خرید 25 دستگاه الکترو پمپ PENTAX و عمودی IIP | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 25 دستگاه الکترو پمپ PENTAX و عمودی IIP

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
بنام خدا
آگهي مناقصه عمومي به شماره 33019/270 مورخ 28/8/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي خرید 25 دستگاه الکترو پمپ PENTAX و عمودی IIP به شرح زير به شركت های واجد شرايط واگذار نمايد:

1- محل تحویل : محل مورد نظر کارفرما در شهر شیراز

2 مدت تحویل : 2 ماه

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات : شيراز-پل حر- خيابان ساحلي شرقي -اداره مرکزي اتاق شماره 123 ( دبير خانه شرکت ) .

4 برآورد اوليه :ندارد

5-بودجه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.

6 تاريخ نهائي اخذ اسناد مناقصه : 05/09/88

7 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 15/ 09/88

8- كميسيون بازگشايي پاكات : 16/09/88

9-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :000 000 23 ريال.

11- قيمت اسناد : 200000 ( ريال )

12-نوع تضمين شركت در مناقصه: نوع تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی- ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی ـ واريز به حساب سیبا شماره 2175163005009 بانك ملی شعبه مركزي شيراز - انواع اوراق مشارکت موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376

13 شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

14 - حق الدرج دو نوبت آگهي در روز نامه خبر و يک نوبت در روزنامه کیهان بعهده برنده مناقصه ميباشد.

15-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

*وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه -http:// abfa-shiraz.com , http://iets.mporg.ir , www.tender.co.ir می باشد.

شرکتها و فروشندگان ميتوانند با اعلام آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

* با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند.

http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز33019/2701388/09/161388/09/011388/09/051388/09/151388/09/05مناقصهعمرانیندارد امور خرید کالا