خرید 25 دستگاه الکترو پمپ | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 25 دستگاه الکترو پمپ

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
بنام خدا
آگهي مناقصه عمومي به شماره 34427/270 مورخ 09/09/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي خرید 25 دستگاه الکترو پمپ به شرح زير به شركت های واجد شرايط واگذار نمايد:

1- محل تحویل : محل مورد نظر کارفرما در شهر شیراز

2 مدت تحویل : 2 ماه

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات : شيراز-پل حر- خيابان ساحلي شرقي -اداره مرکزي اتاق شماره 123 ( دبير خانه شرکت ) .

4 برآورد اوليه : ندارد

5-بودجه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.

6 تاريخ نهائي اخذ اسناد مناقصه : 19/09/88

7 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 29/ 09/88

8- كميسيون بازگشايي پاكات : 30/09/88

9-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :000 000 23 ريال.

11- قيمت اسناد : 200000 ( ريال )

12-نوع تضمين شركت در مناقصه: نوع تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی- ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی ـ واريز به حساب سیبا شماره 2175163005009 بانك ملی شعبه مركزي شيراز - انواع اوراق مشارکت موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376

13– شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

14 - حق الدرج دو نوبت آگهي در روز نامه خبر و يک نوبت در روزنامه کیهان بعهده برنده مناقصه ميباشد.

15-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

*وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه

http:// portal.abfa-shiraz.com

http://iets.mporg.ir

www.tender.co.ir

شرکتها و فروشندگان ميتوانند با اعلام آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

* با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند.

http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز34427/2701388/09/121388/09/121388/09/191388/09/291388/09/30مناقصهعمرانی- امور خرید کالا