خرید 1428 متر لوله فولالدی 24 اینچ با پوشش داخل و خارج | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 1428 متر لوله فولالدی 24 اینچ با پوشش داخل و خارج

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 10 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز20990010320000061399/05/271399/05/271399/06/031399/06/151399/06/16مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرعمرانیامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی