تعویض خط انتقال بلوار رازی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب کوچه 2 و 4 بلوار مدرس | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تعویض خط انتقال بلوار رازی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب کوچه 2 و 4 بلوار مدرس

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 13 مهر 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز27221/414 1399/07/141399/07/141399/07/201399/08/051399/08/06مناقصه1 500 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
26.389.460.159
نویسنده: 
ندا فرجی