تجديد عمليات اجراي 5/8 كيلومتر توسعه شبكه آب در سطح شهر با قطر لوله 110 م م | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تجديد عمليات اجراي 5/8 كيلومتر توسعه شبكه آب در سطح شهر با قطر لوله 110 م م

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391

\\آگهي تجديد ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم)

به شماره 24617 /270 مورخه 30/06/88

شركت آب وفاضلاب شيراز در نظر دارد با رعايت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي ماده فوق نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران واجد شرايط با مشخصات زير اقدام نمايد:

1- موضوع مناقصه : عمليات اجراي 5/8 كيلومتر توسعه شبكه آب به صورت پراكنده در سطح شهر شيراز با قطر لوله 110 م م

2- مدت اجرا : 10 ( ده ) ماه

3- محل اخذ اسناد ارزيابي كيفي : شيراز خيابان ساحلي شرقي – حد فاصل پل حر و پل هجرت اتاق شماره 118( دبيرخانه شركت ) تلفن 8-2281156-0711

4- برآورد اوليه : 788 764 416 2 ريال

5- تاريخ نهايي اخذ اسناد ارزيابي كيفي : 03/09/88

6- تاريخ نهايي تحويل اسناد ارزيابي كيفي : 16/09/88

7- تاريخ بازگشايی اسناد ارزيابی کيفی : 17/09/88

8- به مداركي كه فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

9- اعتبار از محل درآمد عمومي ( اعتبار عمراني ) مي باشد.

10- حق الدرج دو نوبت آگهي در روزنامه خبر و يك نوبت در روزنامه كيهان بعهده برنده مناقصه ميباشد.

11- قيمت اسناد ارزيابی: 50.000 ( ريال )

12- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد ارزيابي درج شده است

شركتها و پيمانكاراني كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايه 5 و بالاتر رشته آب و مايل به شركت در ارزيابي كيفي مي باشند ، مي توانند با اعلام آمادگي كتبي نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي اقدام نماييد .

13- وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه http://iets.mporg.ir ، portal.abfa-shiraz.ir http://، www.tender.nww.co.ir مي باشد.

v با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند .

http://iets.mporg.ir

شركت آب و فاضلاب شيراز


شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز24617/2701388/09/171388/08/271388/09/041388/09/161388/09/03ارزیابی کیفیعمرانی- امور پیمانکاری