تامين مالي داخلي، تامين كالا و عمليات اجرائي لوله‌گذاري و احداث آدم‌روهاي خط انتقال فاضلاب كمربندي جنوبي شيراز (بزرگراه امام خميني) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تامين مالي داخلي، تامين كالا و عمليات اجرائي لوله‌گذاري و احداث آدم‌روهاي خط انتقال فاضلاب كمربندي جنوبي شيراز (بزرگراه امام خميني)

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 07 آبان 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2099001032000009 1399/08/071399/08/071399/08/121399/08/261399/08/27مناقصه1 500 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
265401260080
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی