بهره برداری – تعمیرات – سرویس –نگهداری ونظافت فاز اول تصفیه خانه **(( شيراز)) | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

بهره برداری – تعمیرات – سرویس –نگهداری ونظافت فاز اول تصفیه خانه **(( شيراز))

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 28 آذر 1391
**
بنام خدا
آگهي مناقصه عمومي به شماره 35941/270 مورخ 22/9/88

شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري عمليات بهره برداری تعمیرات سرویس نگهداری ونظافت فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شیراز را به شرکتها یا پیمانکاران دارای سابقه کار به شرح زيراقدام نمايد:

1- محل اجرا : شیراز تصفیه خانه فاضلاب شیراز واقع در ترکان

2 مدت اجرا: 12 (دوازده ) ماه

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :شيراز- ساحلي شرقي حد فاصل پل حر و هجرت اداره مرکزي اتاق شماره 124 ( دبير خانه شرکت ) .

4 برآورد اوليه : ندارد

5 تاريخ نهائي اخذ اسناد مناقصه : 3 / 10 /88

6 تاريخ نهائي قبول پيشنهادات : 13 / 10 /88

7-كميسيون بازگشايي پاكات : 14 / 10 /88

8-به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 180000000 ريال.

10- قيمت اسناد : 300.000 ( ريال )

11-نوع تضمين شركت در مناقصه: چك بانكي- چك تضمين شده-ضمانت نامه بانكي- واريز به حساب شماره 101462013004 سيبا بانك ملي شعبه مركزي شيراز به نام شركت آب و فاضلاب شيراز

12 شركت الزامي به قبول هيچ يك از پيشنهادات ، از جمله پيشنهاد با كمترين قيمت را ندارد.

13 - حق الدرج دو نوبت آگهي در روز نامه خبرويك نوبت در روزنامه كيهان بعهده برنده مناقصه ميباشد.

14- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

* وب سايت جهت بازبيني آگهي مناقصه http://iets.mporg.ir ، www.abfa-shiraz.com ، www.tender.nww.co.ir مي باشد.

شرکتها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی از دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایه 5 رشته آب یا تاسیسات و تحهیزات بوده و مايل به شركت در مناقصه مذکور مي باشند، مي توا نند با اعلام آمادگي كتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

v با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه با پاکات پیشنهاد خود , تحویل نمایند. http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارشماره حساب جهت سپردهحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز35941/270 1388/09/251388/09/251388/10/031388/10/131388/10/14مناقصهجاری101462013004 امور پیمانکاری