انجام کارهای تنظیفات و امور سرویس دهی و پذیرایی در ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب شیراز و حوزه های وابسته | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

انجام کارهای تنظیفات و امور سرویس دهی و پذیرایی در ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب شیراز و حوزه های وابسته

آخرین بروز رسانی: شنبه 17 خرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز7865/4141399/03/171399/03/171399/03/201399/04/031399/04/04مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی