اجرای 5 کیلومتر شبکه توزیع آب به همراه 560 فقره انشعاب در محدوده منطقه 1آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 5 کیلومتر شبکه توزیع آب به همراه 560 فقره انشعاب در محدوده منطقه 1آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 10 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز21129/4131399/06/101399/06/101399/06/151399/06/291399/06/30مناقصه1 500 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
19526610508
نویسنده: 
ندا فرجی