اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب به همراه وصول درآمد شهرک جماران | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب به همراه وصول درآمد شهرک جماران

آخرین بروز رسانی: شنبه 15 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز21930/4131399/06/151399/06/151399/06/181399/07/021399/07/05مناقصه2 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
250694000000
نویسنده: 
ندا فرجی