اجرای شبکه فاضلاب پراکنده در سطح منطقه یک | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه فاضلاب پراکنده در سطح منطقه یک

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 14 دى 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز22136 /413 1399/10/141399/10/141399/10/171399/11/041399/11/05مناقصهروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
67520764478
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی