اجرای شبکه فاضلاب پراکنده در سطح منطقه یک | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه فاضلاب پراکنده در سطح منطقه یک

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 16 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز32136/4131399/06/161399/06/161399/06/191399/07/071399/07/08مناقصهروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
67520764478
نویسنده: 
ندا فرجی