اجرای خط انتقال فاضلاب سنگ سیاه و خیابان 9 دی ** (( شیراز )) ** | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای خط انتقال فاضلاب سنگ سیاه و خیابان 9 دی ** (( شیراز )) **

آخرین بروز رسانی: شنبه 15 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز16849/4141399/06/151399/06/151399/06/191399/07/011399/07/02مناقصه1 500 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
14814241394
اسناد فراخوان: 
نویسنده: 
ندا فرجی