اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر شیراز