اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن