کسب افتخار دعوت به اردوی گروه ملی پارابدمینتون توسط بانوی ورزشکار آبفا شیراز