انتصاب رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE صنعت آب و برق استان از آبفا شیراز