کسب دو مقام انفرادی در مسابقات مجازی رزمی وزارت نیرو توسط آبفا شیراز