قهرمانی آبفا شیراز در مسابقات مجازی مهارت های فردی وزارت نیرو ( روپایی با توپ فوتبال )