بازدید امام جمعه داریون از تاسیسات آبرسانی و تامین آب این شهر