برگزاری دوره آموزشی نرم افزار" تیمار" در آبفا شیراز