مدیر عامل آبفا شیراز: با وارد مدار شدن تصفیه خانه فاضلاب شرق صدرا جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب در صدرا به 41 درصد می رسد.