صعود گروه كوهنوردي شركت آبفا شيراز به قله 2900 متري كوه دراك