یادمان شهیدان سپهبد سلیمانی، ابو مهدی المهندس و محسن فخری زاده در آبفا شیراز