آغاز عملیات اجرایی زراعت در تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز