درخشش آبفا شیراز در سيزدهمين دوره مسابقات قرآن و نماز وزارت نيرو