برگزاری جلسه دبیر شورای فرهنگی با ائمه جماعات مناطق و رابطین فرهنگی در آبفا شیراز