دیدار نمایندگان آبفا شیراز از جانبازان سرافراز ۸ سال دفاع مقدس