توزیع اقلام فرهنگی وبسته های آموزشی به مناسبت بازگشایی مدارس در آبفا شیراز