موزه دفاع مقدس میزبان مدیرعامل و جمعی از مدیران آبفا شیراز بود