عزاداری امام حسین ( ع) در آبفا شیراز بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا برگزار شد