حضور پررنگ مدیران آبفا شیراز در آیین پایانی مهرواره آب با عنوان «سلام به آب»