آبفا شیراز رتبه شایسته تقدیر ویژه درزمینهٔ انجام فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اقامه نماز را کسب کرد