دیدار مدیرعامل و جمعی از مدیران آبفا شیراز با جانبازان بیمارستان جنت