کسب عنوان واحد ارزش‌آفرین ملی، صاحب کالا و خدمات برتر در جشنواره ملی حاتم توسط آبفا شیراز