برگزاری جلسه شورای فرهنگی همزمان با جلسه رابطین فرهنگی در آبفا شیراز