پذیرش مقاله محققین آبفا شیراز در پنجمین کنفرانس سراسری مهندسی مکانیک و برق ایران