تقدیر آبفا شیراز از مؤلفین کتاب « زنان کارا و نامی استان فارس»