خروش همزمان آبفا شیراز با مردم در پی شهادت سردار سلیمانی